นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท ทิมเบอร์ วูล์ฟ แอนด์ ฟอเรสท์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าใช้บริการจากเว็บไซต์ easy-resin.com และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการแก่ท่าน ทางบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บข้อมูลนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีการทำธุรกรรม ทั้งในรูปแบบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่านให้ดีที่สุด

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร และเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบริษัทจะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีส่วนตัวผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อในอนาคตปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 1. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

ทางบริษัทขอยืนยันว่าจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ทางบริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านเท่านั้น หรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น

 • การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

 • การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

 • การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

 1. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

บริษัท ทิมเบอร์ วูล์ฟ แอนด์ ฟอเรสท์
ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
อีเมล : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-767-3305