ข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท ทิมเบอร์ วูล์ฟ แอนด์ ฟอเรสท์ ตั้งอยู่บนถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์ easy-resin.com เพื่อทำการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ โดยการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ

ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงการใช้บริการอย่างถูกต้อง เนื่องจากทันทีที่ผู้ใช้บริการมีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ สินค้าและบริการ ทางบริษัทจะสามารถกล่าวได้ว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง

  1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการท่านใดใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อรายอื่นหรือ ผู้ใช้บริการท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน

โดยทางบริษัทมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า หากทางบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน
  • ผู้ใช้บริการเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้บุคคลอื่น
  • ผู้ใช้บริการทำการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
  1. ทางบริษัทรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ แต่ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการ การรบกวนหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามทางบริษัทยินดีที่จะรับคืนสินค้ากรณีที่สินค้าของทางบริษัทไม่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือสินค้ามีปัญหาจากการผลิตหรือการขนส่ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคืนสินค้า)
  2. ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ เนื้อหา รวมถึงซอฟท์แวร์ รหัสต้นทางและรหัสปลายทาง ที่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการกระทำหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้หากทางบริษัทพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น ทางบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตาม หรือตามที่ทางบริษัทเห็นสมควร
  5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และได้รับสินค้าและบริการจากทางบริษัทไปแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะส่งคืนสินค้าให้แก่ทางบริษัทในสภาพดี พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือผู้ใช้บริการสามารถชดใช้ค่าเสียหายในการใช้สินค้าและบริการตามที่ทางบริษัทประเมิน
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

ผู้ใช้บริการควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์ และตรงตามปัจจุบันมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ และควรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการควรรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใดๆ บนเว็บไซต์โดยผู้อื่นเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเองและทางบริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำดังกล่าว

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping